اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://http://news.tpo.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%8C%20%D8%A7%D8%A8%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7

اشتراک گذاری