اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://makarem.ir/ahkam/ar/home/istifta/235558/%D9%85%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%A9-%D9%81%DB%8C-%DA%A9%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85

اشتراک گذاری