اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://makarem.ir/ahkam/en/home/istifta/229150/prayer-of-a-traveler-in-mecca-and-medina

اشتراک گذاری