اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://makarem.ir/ahkam/ru/home/istifta/245995/%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%88%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D1%82-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE

اشتراک گذاری