اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://makarem.ir/ahkam/ru/home/istifta/245997/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0-%D0%B2%D0%BE-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0%D1%85-%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0

اشتراک گذاری