اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://makarem.ir/ahkam/ru/home/istifta/245999/%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BC%D1%83%D0%B4%D0%B6%D1%82%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%B0

اشتراک گذاری