اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://makarem.ir/ahkam/ru/home/istifta/247795/%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8B-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B0%D1%85

اشتراک گذاری