اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://makarem.ir/ahkam/ru/home/istifta/248026/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B0-%D0%B8-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2

اشتراک گذاری