اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://makarem.ir/ahkam/ru/home/istifta/248282/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BA-%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B0%D0%BC

اشتراک گذاری