اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://makarem.ir/ahkam/ru/home/istifta/248679/%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BA-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BC-%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B0

اشتراک گذاری