اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://makarem.ir/ahkam/ru/home/istifta/248894/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3-%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85

اشتراک گذاری