اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://makarem.ir/ahkam/ru/home/istifta/249497/%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D1%83%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82

اشتراک گذاری