اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://tamin.ir/News/Item/115553&text=%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C:%20%D8%B9%D8%B2%D9%85%20%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D8%AF%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%20%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87%20%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری