اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://tamin.ir/News/Item/116246&text=%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D9%88%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D8%B4%DB%8C%D9%88%D8%B9%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

اشتراک گذاری