اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://tamin.ir/News/Item/1171/2/1171.html&text=%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%C2%AB%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%2090%20%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%20%C2%BB

اشتراک گذاری