اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://www.doctv.ir/programs/1969-گنجینه-_-قسمت-16&text=گنجینه _ بوم سیمین - چیغ

اشتراک گذاری