اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=http://www.doctv.ir/tourism1/888068-یک-روز-خوب-یک-عکس-خوب&text=یک روز خوب یک عکس خوب

اشتراک گذاری