اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Fen%252Ftiny%252Fnews-620667&text=Non-actor+to+play+Leader%E2%80%99s+role+in+TV+series+%E2%80%9CUnfinished+Mystery%E2%80%9D

اشتراک گذاری