اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Fen%252Ftiny%252Fnews-640090&text=Brit+pilot%2C+wife+and+two+of+her+family+killed+as+car+plunges+246ft+into+ravine

اشتراک گذاری