اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Fen%252Ftiny%252Fnews-643211&text=German+Daily+COVID+Deaths+Toll+Nears+1%2C000+A+Week+into+Lockdown+

اشتراک گذاری