اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Fen%252Ftiny%252Fnews-660399&text=+Iranian+Delegation+Discusses+Strategic+Ties+in+Meetings+with+Syrian+President%2C+FM+

اشتراک گذاری