اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Fen%252Ftiny%252Fnews-661222&text=Iran%26%23039%3Bs+police+seize+over+18tons+of+illicit+drugs+in+a+week

اشتراک گذاری