اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Fen%252Ftiny%252Fnews-687533&text=Woman+held+captive+for+3+days%2C+sexually+assaulted+in+Asheville%2C+suspect+charged%0D%0A

اشتراک گذاری