اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Fen%252Ftiny%252Fnews-692406&text=Mohsen+Rezaei+vows+to+boost+Iran%E2%80%99s+deterrence+power

اشتراک گذاری