اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Fen%252Ftiny%252Fnews-706358&text=China+reports+first+human+death+from+Monkey+B+Virus.+All+you+need+to+know

اشتراک گذاری