اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Fen%252Ftiny%252Fnews-707391&text=Woman+plunges+164+feet+to+death+in+tragic+bungee+accident%0D%0A

اشتراک گذاری