اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Fen%252Ftiny%252Fnews-707665&text=Man+poured+bleach+over+his+mum%26%23039%3Bs+head+while+she+cleaned+up+his+urine+on+carpet%0D%0A

اشتراک گذاری