اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Fen%252Ftiny%252Fnews-707667&text=Rodney+Alcal%C3%A1%2C+the+serial+killer+who+participated+in+a+television+dating+contest%2C+dies+in+prison

اشتراک گذاری