اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Fen%252Ftiny%252Fnews-708237&text=Tehran+airports+to+shut+down+on+Raeisi%26%23039%3Bs+inauguration+day

اشتراک گذاری