اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Fen%252Ftiny%252Fnews-709545&text=Officials+from+73+countries+to+attend+Raeisi%26%23039%3Bs+inauguration

اشتراک گذاری