اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Fen%252Ftiny%252Fnews-719586&text=Prosecutors+taken+off+case+of+former+SC+councilman+charged+with+child+sexual+abuse%0D%0A

اشتراک گذاری