اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Fen%252Ftiny%252Fnews-719591&text=Defence+min.+ready+to+handover+Fakhra+vaccine+to+health+min.

اشتراک گذاری