اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Fen%252Ftiny%252Fnews-733911&text=Iranian+Deputy+FM+meets+EU%26%23039%3Bs+Mora+in+Brussels

اشتراک گذاری