اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Fen%252Ftiny%252Fnews-733928&text=Teenager+charged+with+murder+of+two+boys+who+were+killed+in+%26%23039%3Bdisturbance%26%23039%3B%0D%0A

اشتراک گذاری