اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Fen%252Ftiny%252Fnews-742690&text=Iran%26%23039%3Bs+exports+to+EU+increase+by+14%25+in+1st+three+quarters

اشتراک گذاری