اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-235519&text=%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA+%D8%AD%D8%B0%D9%81+%D9%BE%D9%88%D9%84+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D8%AB%DB%8C%D9%81+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

اشتراک گذاری