اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-261986&text=%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C+%2F+%D9%81%D9%88%D8%AA+%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C+%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86+%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%2F+%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D8%AF+21+%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DA%86%DB%8C+%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC+%D8%B4%D8%AF+%2B%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری