اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%3A%2F%2Fwww.rokna.net%2Ffa%2Ftiny%2Fnews-318511&text=خیابان های آبادان فاقد آسفالت سالم هستند

اشتراک گذاری