اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-341862&text=++4+%D8%AF%D8%B2%D8%AF+%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%B3%D9%88%D9%BE%D8%B1+%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF+%2F+%D8%AF%D8%B1+%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86+%DA%A9%D8%B1%D8%AC+%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA+%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%2B%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری