اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-362333&text=%D8%B7%D8%B1%D8%AD+%C2%AB%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B3+%D9%88+%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3+%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%C2%BB+

اشتراک گذاری