اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-397901&text=%D8%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84+%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C+%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%AA+%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%88+%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%86

اشتراک گذاری