اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-402643&text=%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C+%D8%A7%D8%AD%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%B1+%D8%A8%D8%A7+%DB%8C%DA%A9+%D9%BE%D8%B3%D8%B1+%D8%A8%DA%86%D9%87+%2B+%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1

اشتراک گذاری