اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-412639&text=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C+%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%B4+%D8%B1%D8%A7+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA+%21+%2F+%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA+%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1+%D9%88+%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D9%BE%D8%B3%D8%B1+%D8%A8%DA%86%D9%87+%21+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%87%D8%A7

اشتراک گذاری