اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-433725&text=%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%AC%D9%86%DA%AF+%D8%AA%D9%86+%D8%A8%D9%87+%D8%AA%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری