اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-433951&text=%DA%A9%D8%B4%D9%81+%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C+%D8%B4%DA%AF%D9%81%D8%AA+%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2+%D8%A8%D9%87+%D8%B1%D9%86%DA%AF+%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A6%DB%8C+%D8%A8%D8%A7+%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1+%DB%B2%DB%B4+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری