اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-434025&text=%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85+%D8%B1%D8%B6%D8%A7%28%D8%B9%29+%D8%A8%D8%A7+%DB%8C%DA%A9+%DA%98%D9%86+%D8%AE%D9%88%D8%A8+

اشتراک گذاری