اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-464276&text=%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA+%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86+%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87+%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%AF%D9%87%D9%85+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D8%B2+%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%B4%DB%8C+%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7+%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AF+%D9%BE%D9%88%D8%B1+%21+%2F+%D8%B4%D9%84%D8%A7%D9%82+%D8%8C+%D8%AA%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D8%AF+%D9%88+%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D8%B2+%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%88+%D8%AC%D8%B2%DB%8C%DB%8C%D8%A7%D8%AA

اشتراک گذاری