اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-464729&text=%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%D8%B3%D9%82%D9%81+%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA+%D8%A7%D8%B2+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7+%D8%A8%D9%87+500+%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2+

اشتراک گذاری