اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-464758&text=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DB%8C%DA%A9+%26quot%3B%D8%B3%DB%8C%D9%86%26quot%3B+%D8%A7%D8%B2+%D9%87%D9%81%D8%AA+%D8%B3%DB%8C%D9%86

اشتراک گذاری