اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-464766&text=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DA%AF%D9%84+%D8%B3%D9%86%D8%A8%D9%84%3A+38+%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1+%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86+

اشتراک گذاری